Informacje dla autorów i procedury

  • Nadsyłane teksty do numerów tematycznych ocenia i kwalifikuje do recenzji zespół redakcyjny. Teksty należy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą (editorial instruction) i przesyłać pocztą elektroniczną na adres: bibliothecanostra@awf.katowice.pl.
  • Redakcja oczekuje tekstów oryginalnych, nigdy wcześniej nie publikowanych w wersji tradycyjnej lub elektronicznej. W przypadku wcześniejszej edycji we fragmentach lub całości prosimy o informację o źródle. Redakcja odmawia przyjmowania tekstów przygotowanych z naruszeniem rzetelności naukowej, wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji), a także podawania informacji o źródłach jej finansowania, jeśli takie obowiązywały.
  • Artykuły podlegają procedurze recenzyjnej, która jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2011 roku.

Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje co najmniej dwóch (polskich lub zagranicznych) niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami redakcji czasopisma i rady naukowej oraz nie są związani z jednostką, przy której jest afiliowany redaktor naczelny lub autor recenzowanego tekstu. W uzasadnionych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów (rozumianego jako bezpośrednie relacje osobiste, podległość zawodowa oraz bezpośrednia współpraca naukowa w czasie ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

Autor (autorzy) tekstów recenzowanych i recenzenci nie znają swoich tożsamości (przyjęto double-blind review process). Raz do roku w wersji drukowanej i na bieżąco na stronie domowej jest udostępniana lista recenzentów, współpracujących z redakcją

Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana według przygotowanego formularza recenzji, kończy się jednoznaczną oceną dopuszczająca tekst do druku, warunkowo dopuszczająca lub odrzucającą. Kryteria kwalifikowania publikacji są podane na stronie internetowej czasopisma (zob. formularz recenzji). Treść recenzji jest przekazywana jedynie autorowi, wraz z informacją o czasie na ustosunkowanie się do uwag. Recenzje są archiwizowane.

Kwartalnik stosuje procedury zabezpieczające oryginalność artykułów. Redakcja oświadcza, że uznaje „ghostwriting” (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz „guest authorship” (gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) za przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, dokumentowane i podawane do wiadomości w dostępny Redakcji sposób.

  • Pozytywna recenzja jest niezbędna do zakwalifikowania tekstu do druku. Redakcja zastrzega sobie ostateczną decyzję o przyjęciu utworu do numeru tematycznego oraz prawo do skracania tekstów i wprowadzania zmian, po uprzednim uzgodnieniem ich z autorem. Teksty we współpracy z autorem podlegają opracowaniu językowemu i statystycznemu oraz korekcie wydawniczej. Autor jest informowany o ukazaniu się numeru kwartalnika z opublikowanym artykułem oraz otrzymuje jego drukowany egzemplarz.
  • Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w Bibliotheca Nostra przyznawanych jest 5 punktów.
  • Czasopismo znajduje się na liście Index Copernicus z przyznaną liczbą punktów 54.69 (wartość znormalizowana – 5.83).

.
INSTRUKCJA WYDAWNICZA (aktualizowana 22.09.2020) – POBIERZ.
.
FORMULARZ RECENZJI (aktualizowany 16.03.2016) – POBIERZ

Facebook